Przetwarzanie danych osobowych, Rodo

Przetwarzanie danych osobowychPrzetwarzanie danych osobowych – Informacja
IT WIC – Feniks Konrad Guertler

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IT WIC- Feniks Konrad Guertler.,
40-861 Katowice, ul. Wiśniowa 7a/17, NIP 9542498538, numer telefonu: +48 695 402 372,
adres e-mail: wic@wic.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem:
daneosobowe@wic.pl;
3. Pani/Pana  dane będą przetwarzane w celu:
W zależności od wybranego produktu/usługi:
• umożliwienie dostępu do internetu, opłaty aktywacyjnej, przeniesienie instalacji sieci
internetowej, dostarczenie urządzeń typu(switch, router, AP, konwerter, antena)i innych w
związku z zawarciem umowy oraz jej wykonaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c
RODO i przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), dane osobowe będą
przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym
doszło do zakończenia umowy.
Każdorazowo, bez względu na wybór produktu/usługi:
• Marketingu produktów własnych, który to cel jest prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez IT WIC – Feniks (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (RODO), dane osobowe
będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu, oraz
• Udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów
ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. (RODO), dane
osobowe będą przechowywany przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego,
w którym doszło do zakończenia umowy, oraz
• Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są
prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez IT WIC – Feniks (na podstawie z art.
6 ust. 1 lit. (RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji tego celu przez IT WIC – Feniks, oraz
• Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest
prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez IT WIC (na podstawie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego
celu przez IT WIC – Feniks.
W zależności od udzielonej zgody do przetwarzanie danych osobowych:
• Marketingu produktów własnych po zakończeniu umowy, w związku z udzieloną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe
będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;
• Marketingu podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie
danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą
przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
• Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej;
• Podmiotom wykonującym zadania określone przepisami prawa w związku z
wykonywaniem czynności leasingowych oraz nabywaniem lub zbywaniem